Fryhoo Home - Zoeken - Friesland Images - Friesland Nieuws

Fryhoo: Friese plaatsnamen, dorpen en steden

Fryhoo

 

| Home | Link Toevoegen | Wijzigen | Nieuw | Cool | Random Link | Emaillist | Zoeken | Newsheadlines | Fryhoo nieuwe aanmeldingen rss |


Fryhoo : Friese plaatsen en gemeenten


Friese Gemeenten
Ameland
Achtkarspelen
Bolsward
Boarnsterhim
Dantumadeel
Dongeradiel
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gasterlān-Sleat
Harlingen
Het Bildt
Heerenveen
Leeuwarden
Kollumerland
Leeuwarderadeel
Lemsterland
Littenseradiel
Menaldumadeel
Nijefurd
Opsterlān
Ooststellingwerf
Schiermonnikoog
Smallingerland
Sneek
Skarsterlān
Terschelling
Tietjerksteradiel
Vlieland
Weststellingwerf
Wymbritseradiel
Wūnseradiel

Friese dorpen en steden
Aalzum
Abbega
Achlum
Achtkarspelen
Aegum
Akkerwoude
Akkrum
Akmarijp
Aldeboarn/Oldeboorn
Aldegea
Allingawier
Ameland
Anjum
Appelscha
Arum
Augsbuurt
Augustinusga
Baard
Baijum
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Bartlehiem
Beers
Beetgum
Beetgumermolen
Beetsterzwaag
Bergum/Burgum
Berlikum
Birdaard
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blija
Boarnsterhim
Boelenslaan
Boijl
Boksum
Bolsward
Bontebok
Boornbergum
Boornzwaag
Bornwird
Bozum
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswerd
Broek
Broeksterwoude
Buitenpost
Buren
Burgum/Bergum
Burgwerd
Burum
Cornjum
Cornwerd
Damwoude
Dantumadeel
De Blesse
Dedgum
Deersum
De Hoeve
Deinum
De Knipe
Delfstrahuizen
De Tike
De Valom
De Veenhoop
De Wilgen
Dijken
Dokkum
Dongeradeel
Dongjum
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachtstercompagnie
Driesum
Drogeham
Dronrijp
Eagum
Eastermar/Oostermeer
Echten
Echtenerbrug
Edens
Ee
Eernewoude/Earnewald
Eesterga
Eestrum
Elahuizen
Elsloo
Engelum
Engwierum
Exmorra
Ferwerd
Ferwerderadeel
Ferwoude
Finkum
Firdgum
Fochteloo
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Franekeradeel
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaasterlan-Sleat
Gaastmeer
Garijp
Gauw
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Giekerk
Goenga
Goengahuizen
Goingarijp
Gorredijk
Goutum
Greonterp
Grouw
Hallum
Hantum
Hantumhuizen
Hardegarijp
Harich
Harkema
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhorne
Haule
Haulerwijk
Heeg
Heerenveen
Hemelum
Hempens
Hemrik
Hennaard
Herbaijum
Het Bildt
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hieslum
Hijlaard
Hijum
Hindeloopen
Hitzum
Hogebeintum
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoorn
Hoornsterzwaag
Houtigehage
Huins
Huzum
Idaard
Idsegahuizen
Idskenhuizen
Idzega
IJlst
IJsbrechtum
Indijk
Irnsum
Itens
It Heidenskip
Janum
Jellum
Jelsum
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkerslan
Jorwerd
Joure
Jouswier
Jubbega
Jutrijp
Katlijk
Kimswerd
Klooster-Lidlum
Kolderwolde
Kollum
Kollumerland
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
Koudum
Koufurderrige
Kubaard
Laaksum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Legemeer
Lekkum
Lemmer
Lemsterland
Lichtaard
Lioessens
Lions
Lippenhuizen
Littenseradiel
Loenga
Lollum
Longerhouw
Luinjeberd
Lutkewierum
Luxwoude
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Menaldum
Menaldumadeel
Metslawier
Midlum
Midsland
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
Molenend
Molkwerum
Morra
Munnekeburen
Munnekezijl
Murmerwoude
Nes (Ameland)
Nes (Boarnsterhim)
Nes (Dongeradeel)
Niawier
Nieuwehorne
Nieuwerug
Nieuweschoot
Nij Beets
Nijeberkoop
Nijefurd
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijhuizum
Nijland
Noordbergum
Noordwolde
Oenkerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeboorn/Aldeboarn
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Olderterp
Oldetrijne
Oosterbierum
Oosterend
Oosterend (Terschelling)
Oosterlittens
Oostermeer/Eastermar
Oosternijkerk
Oosterstreek
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostmahorn
Oostrum
Ooststelingwerf
Opeinde
Oppenhuizen
Opsterland
Oranjewoud
Oude Bildtzijl
Oudega (Gaasterland)
Oudega (Smallingerland)
Oudega (Wymbritseradiel)
Oudehaske
Oudehorne
Oude Leije
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudkerk
Oudwoude
Ouwsterhaule
Ouwster-Nijega
Paesens
Parrega
Peins
Peperga
Piaam
Pietersburum
Pingjum
Poppenwier
Poppingawier
Raard
Raerd
Rauwerd
Ravenswoud
Reitsum
Ried
Rien
Rijperkerk
Rijs
Rinsumageest
Rohel
Roodhuis
Roodkerk
Roordahuizen/Reduzum
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Sandfirden
Schalsum
Scharnegoutum
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schingen
Schraard
Sexbierum
Siegerswoude
Sijbrandaburen
Sijbrandahuis
Sint-Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Sintjohannesga
Sint Nicolaasga
Skasterlan
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Smallebrugge
Smalle Ee
Smallingerland
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Spanga
Spannum
Stavoren
Steggerda
Stiens
Stroobos
Suameer
Suawoude/Suwald
Surhuisterveen
Surhuizum
Swichum
Sybrandaburen
Teerns
Terband
Terherne
Terhorne
Ter Idzard
Terkaple
Ternaard
Teroele
Terschelling
Terwispel
Terzool
Tietjerk
Tijnje
Tirns/Tearns
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Triemen
Twijzel
Twijzelerheide
Tytjerksteradiel
Tzum
Tzummarum
Uitwellingerga
Ureterp
Veenklooster
Veenwouden
Vegelinsoord
Vinkega
Vlieland
Vrouwenparochie
Waaxens (Dongeradeel)
Waaxens (Littenseradiel)
Wanswerd
Warfstermolen
Warga
Warns
Warstiens
Wartena
Waskemeer
Weidum
Welsrijp
Westergeest
Westhem
Weststellingwerf
West-Terschelling
Wetzens
Wier
Wierum
Wieuwerd
Wijckel
Wijnaldum
Wijnjewoude
Wijns
Wijtgaard
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wolsum
Wolvega
Wommels
Wons
Workum
Woudsend
Wouterswoude
Wunseradiel
Wymbritseradiel
Ypecolsga
Zandhuizen
Zurich
Zwaagwesteinde
Zwagerbosch
Zweins


Fryhoo Banner
Adverteren? klik hier

 

| Home | Link Toevoegen | Wijzigen | Nieuw | Cool | Random Link | Sitemap | Emaillist | Zoeken | Newsheadlines | |


© Fryhoo 28-Feb-2019
We much appreciate bug reports.
Send these to webmaster@fryhoo.com
28-Feb-2019 - 06:25:31
ip